• Quản lý danh mục đầu tư cho các Tổ chức, Cá nhân trong và ngoài nước
• Quỹ đầu tư chứng khoán LVF1
• Quỹ đầu tư bất động sản LVF2